Hiển thị kết quả duy nhất

ĐẶC HIỆU HÔ HẤP
ĐẶC BIỆT CHỈ 3 VIÊN
ĐẶC HIỆU HÔ HẤP ĐẶC BIỆT CHỈ 3 VIÊN
Mèo ≤ 1.25kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 1.25-2.5kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 2.5-5kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 5-10kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo ≤ 1.25kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 1.25-2.5kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 2.5-5kg thể trọng: 1 viên/ngày
Mèo 5-10kg thể trọng: 1 viên/ngày